làm việc cho giỏi trong Tiếng Anh là gì?

làm việc cho giỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm việc cho giỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm việc cho giỏi

    to do a good job