làm việc cần cù trong Tiếng Anh là gì?

làm việc cần cù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm việc cần cù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm việc cần cù

    * dtừ

    elbow-grease