làm trật khớp trong Tiếng Anh là gì?

làm trật khớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm trật khớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm trật khớp

    * thngữ

    to put out