làm tròn bổn phận trong Tiếng Anh là gì?

làm tròn bổn phận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm tròn bổn phận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm tròn bổn phận

    to fulfill a duty, obligation