làm thong thả trong Tiếng Anh là gì?

làm thong thả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm thong thả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm thong thả

    * ttừ

    ca'canny