làm thi trượt trong Tiếng Anh là gì?

làm thi trượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm thi trượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm thi trượt

    * ngđtừ

    flunk