làm theo chúc thư trong Tiếng Anh là gì?

làm theo chúc thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm theo chúc thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm theo chúc thư

    * ttừ

    testamentary