làm thật triệt để trong Tiếng Anh là gì?

làm thật triệt để trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm thật triệt để sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm thật triệt để

    * thngữ

    to go (come) it strong