làm thương mại trong Tiếng Anh là gì?

làm thương mại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm thương mại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm thương mại

    to do business, conduct trade, commerce