làm suốt ngày trong Tiếng Anh là gì?

làm suốt ngày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm suốt ngày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm suốt ngày

    to work all day long; to work round the clock