làm sao biết được trong Tiếng Anh là gì?

làm sao biết được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm sao biết được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm sao biết được

    how could one know?