làm ra vẻ trẻ con trong Tiếng Anh là gì?

làm ra vẻ trẻ con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ra vẻ trẻ con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ra vẻ trẻ con

    * thngữ

    to play the baby