làm ra vẻ ta đây trong Tiếng Anh là gì?

làm ra vẻ ta đây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ra vẻ ta đây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ra vẻ ta đây

    * thngữ

    on the high ropes, to put on dog