làm rối trật tự trong Tiếng Anh là gì?

làm rối trật tự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm rối trật tự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm rối trật tự

    civil disturbance