làm quen với ai trong Tiếng Anh là gì?

làm quen với ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm quen với ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm quen với ai

    to make someone’s acquaintance