làm nhanh hơn trong Tiếng Anh là gì?

làm nhanh hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm nhanh hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm nhanh hơn

    * ngđtừ

    outwork

    * thngữ

    get, pull, etc a/one's finger out