làm nhân viên trong Tiếng Anh là gì?

làm nhân viên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm nhân viên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm nhân viên

    to work