làm ngay sốt sột trong Tiếng Anh là gì?

làm ngay sốt sột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ngay sốt sột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm ngay sốt sột

    to do something at once