làm nông trại trong Tiếng Anh là gì?

làm nông trại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm nông trại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm nông trại

    to farm