làm mất thể diện trong Tiếng Anh là gì?

làm mất thể diện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mất thể diện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mất thể diện

    * thngữ

    to pull someone by the nose