làm lở núi đá trong Tiếng Anh là gì?

làm lở núi đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm lở núi đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm lở núi đá

    to start, cause an avalanche