làm lệch cán cân trong Tiếng Anh là gì?

làm lệch cán cân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm lệch cán cân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm lệch cán cân

    * thngữ

    to turn the scale (balance)