làm lại cuộc đời trong Tiếng Anh là gì?

làm lại cuộc đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm lại cuộc đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm lại cuộc đời

    to make a new/fresh start (in life); to start life afresh; to make a new life for oneself