làm không công trong Tiếng Anh là gì?

làm không công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm không công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm không công

    to work unpaid

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm không công

    to work unpaid or for nothing or for peanuts