làm giảm giá trị trong Tiếng Anh là gì?

làm giảm giá trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm giảm giá trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm giảm giá trị

    to debase; to devalue; to depreciate