làm giả như mới trong Tiếng Anh là gì?

làm giả như mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm giả như mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm giả như mới

    * ngđtừ

    duff