làm giàu nhanh trong Tiếng Anh là gì?

làm giàu nhanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm giàu nhanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm giàu nhanh

    to get rich quick; get-rich-quick

    một kế hoạch làm giàu nhanh a get-rich-quick scheme