làm dốc hết sức trong Tiếng Anh là gì?

làm dốc hết sức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm dốc hết sức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm dốc hết sức

    * dtừ

    extension