làm cho vấp ngã trong Tiếng Anh là gì?

làm cho vấp ngã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cho vấp ngã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm cho vấp ngã

    * thngữ

    to trip up