làm cho khỏi lầm trong Tiếng Anh là gì?

làm cho khỏi lầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cho khỏi lầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm cho khỏi lầm

    * ngđtừ

    undeceive