làm cho có tự do trong Tiếng Anh là gì?

làm cho có tự do trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cho có tự do sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm cho có tự do

    * dtừ

    liberalization