làm chết như rạ trong Tiếng Anh là gì?

làm chết như rạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm chết như rạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm chết như rạ

    * thngữ

    to mow down; to mow off