làm cứng khớp trong Tiếng Anh là gì?

làm cứng khớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cứng khớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm cứng khớp

    (thủ thuật làm cứng khớp) arthrodesis