làm cỗ cho ai ăn trong Tiếng Anh là gì?

làm cỗ cho ai ăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cỗ cho ai ăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm cỗ cho ai ăn

    * thngữ

    to play into the hands of somebody