làm công việc trong Tiếng Anh là gì?

làm công việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm công việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm công việc

    to work (at a job)