làm bằng thép trong Tiếng Anh là gì?

làm bằng thép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bằng thép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bằng thép

    * ttừ

    steely

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm bằng thép

    made of steel