làm điều lầm lỗi trong Tiếng Anh là gì?

làm điều lầm lỗi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm điều lầm lỗi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm điều lầm lỗi

    * nđtừ

    offend