làm ăn luộm thuộm trong Tiếng Anh là gì?

làm ăn luộm thuộm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ăn luộm thuộm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ăn luộm thuộm

    * ttừ

    unbusinesslike