wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire.

Từ điển Anh Việt

 • wire

  /wai /

  * danh từ

  dây (kim loại)

  silver wire: dây bạc

  iron wire: dây thép

  barbed wire: dây thép gai

  to pull the wires: giật dây (nghĩa bóng)

  bức điện báo

  by wire: bằng điện báo

  to send off a wire: đánh một bức điện

  let me know by wire: h y báo cho tôi biết bằng điện

  live wire

  (xem) live

  * ngoại động từ

  bọc bằng dây sắt

  buộc bằng dây sắt

  chăng lưới thép (cửa sổ)

  xỏ vào dây thép

  bẫy (thỏ, chim...) bằng dây thép

  đánh điện

  (điện học) mắc (dây) điện, bắt điện

  to wire a house for electricity: mắc điện cho một ngôi nhà

  * nội động từ

  đánh điện

  to wire to someone: đánh điện cho ai

  to wire for someone: đánh điện mời ai đến

  to wire in

  (từ lóng) rán hết sức làm (một việc gì)

  to wire off

  rào dây thép để tách ra

  to wire into somebody

  đấm ai một cú thật mạnh, dùng hết sức giáng cho ai một đòn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire

  * kinh tế

  đánh điện báo

  điện báo

  điện tín

  * kỹ thuật

  dây

  dây dẫn

  dây dẫn điện

  dây điện

  dây kim loại

  dây thép

  lưới xeo

  nối dây

  nối mạch điện

  ráp mạch điện

  sợi dây

  thước dây

  xây dựng:

  bằng dây (kim loại)

  sợi thép

  điện:

  bện dây điện

  đi dây

  điện tử & viễn thông:

  lõi dẫn (cáp sợi quang)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wire

  ligament made of metal and used to fasten things or make cages or fences etc

  a metal conductor that carries electricity over a distance

  Synonyms: conducting wire

  the finishing line on a racetrack

  provide with electrical circuits

  wire the addition to the house

  fasten with wire

  The columns were wired to the beams for support

  Antonyms: unwire

  string on a wire

  wire beads

  Similar:

  telegram: a message transmitted by telegraph

  cable: send cables, wires, or telegrams

  Synonyms: telegraph

  electrify: equip for use with electricity

  electrify an appliance