wire side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire side

    * kỹ thuật

    mặt giáp lưới

    mặt lưới dây

    phía lưới