wire-worm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-worm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-worm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-worm.

Từ điển Anh Việt

  • wire-worm

    * danh từ

    sâu ăn lá