wire hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire hook

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móc bằng dây thép