wire line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire line

    * kỹ thuật

    đường dây cáp