wire roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire roll

    * kỹ thuật

    lô dẫn lưới