wire tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire tape

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    băng dây