wire mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire mill

    * kỹ thuật

    máy cán dây

    cơ khí & công trình:

    máy cán dây thép