wire pick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire pick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire pick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire pick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire pick

    * kỹ thuật

    gậy đinh hai