wire core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire core

    * kỹ thuật

    lõi dây