wire wool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire wool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire wool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire wool.

Từ điển Anh Việt

  • wire wool

    * danh từ

    tấm bùi nhùi bằng dây sắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wire wool

    Similar:

    steel wool: a mass of woven steel fibers used as an abrasive