wire end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire end

    * kỹ thuật

    bộ phận lưới

    đầu dây

    đầu lưới